Käyttöehdot

Voimassa 1.10.2019 alkaen

Vieja -verkkopalvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Oddy Tech (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntarjoaja

Oddy Tech
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
tech@oddy.fi
www.oddytech.fi

Oddy Tech on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus 2081793-1. Arvonlisäverotunnus on FI20817931.

1 Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Vieja -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palveluntarjoaja ei ilman Käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista Käyttäjän tilitietoja.

1.3 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.4 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.5 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti englanniksi ja suomeksi.

1.6 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen ja Euroopan Unionin lakia ja hyvää tapaa.

1.7 Palvelu tarjotaan "sellaisenaan" ja palvelun käyttö on täysin Käyttäjän vastuulla.

1.8 Palvelu ja sen sisältö, ominaisuudet, toiminnot, ulkoasu ja käyttöliittymä ovat Palveluntarjoajan omistuksessa ja ovat suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, liikesalaisuuksia ja muita immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia koskevilla lakisäädöksillä.

1.9 Palvelusta lähetetään viestejä Tilaajalle. Käyttäjä vastaa itse ajantasaisesta suostumuksesta Tilaajalta vastaanottaa viestejä. Palvelusta ei saa lähettää viestejä ostetuille tai muuten tarkistamattomille listoille. Tilaajalta tulee olla aina suostumus viestin vastaanottamiseen.

1.10 Palveluntarjoaja saa käyttää Palvelun Käyttäjää julkisena referenssinä Palvelun verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä Oddy Tech:n käyttämissä muissa palveluissa.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

2.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

3 Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntarjoaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy tietoihin on ainoastaan Palveluntarjoajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntarjoajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa osoitteessa www.viestijarjestelma.fi/tietosuojaseloste.

3.3 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän tilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle.

3.5 Palveluntarjoajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.6 Palveluntarjoaja ei tarkastele tai seuraa Käyttäjän tietoja ja aineistoa, kuten kohdassa 1.2 todettiin. Käyttäjä vastaa tämän vuoksi siitä, että sillä on oikeus käsitellä syöttämiään henkilötietoja ja muita tietoja. Käyttäjä vastaa kyseisiin tietoihin liittyvistä tietosuojalainsäädännön velvollisuuksista pois lukien suojausmenetelmät, joihin Palveluntarjoaja on sitoutunut Tietosuojaselosteen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin henkilötietoihin, jotka Käyttäjä mahdollisesti syöttää Palveluun.

3.7 Käyttäjän ulkoisten tilien henkilötietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja Käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Nämä Käyttöehdot yhdessä Tietosuojaselosteen kanssa muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

3.8 Käyttäjä vastaa, että Palvelusta lähetettyjen viestien tilaajalla on ajantasainen suostumus vastaanottaa viestejä.

4 Veloitukset palvelun käytöstä

4.1 Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa www.viestijarjestelma.fi/hinnat (jäljempänä "Hinnasto").

4.2 Tilatut palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tilaukset veloitetaan vuosittain tai kuukausittain. Vuosiveloitus peritään käyttöoikeusjakson alkaessa, kuukausiveloitus kunkin käyttöoikeusjakson aikavälillä olevan kalenterikuukauden alkaessa. Käyttäjä voi valita tilatessaan kuukausi- tai vuosi veloituksen.

4.3 Jos Käyttäjä on syöttänyt luottokorttitietonsa Käyttäjätietoihin eikä muusta maksutavasta ole sovittu, tehdään veloitukset luottokortilta. Jos luottokorttimaksu ei onnistu, on Palveluntarjoajalla oikeus valita maksutavaksi lasku.

4.4 Palveluntarjoaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää Palvelua maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen tilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntarjoajalle välittömän laskutusperusteen vuoden mittaisesta käyttöoikeusjaksosta Hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.5 Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen valituksi ajaksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntarjoaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassaolevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman Hinnaston mukaisesti. Mahdollisten hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 6.2.

4.6 Palveluntarjoaja käyttää laskutuksessaan kalenterikuukausittaista täsmäytystä. Mikäli maksullinen käyttöoikeusjakso aloitetaan kesken kalenterikuukauden, ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta veloitetaan vain ne päivät, jolloin valittu maksullinen käyttöoikeus on ollut voimassa, minkä vuoksi veloitukset saattavat poiketa vähäisessä määrin Hinnastossa ilmoitetusta. Vuoden mittaiseksi käyttöoikeusjaksoksi katsotaan ensimmäisen kalenterikuukauden päivät, jona mainittu käyttöoikeus on ollut voimassa, sekä seuraavat 11 täyttä kalenterikuukautta. Käyttöoikeusjakso uusiutuu ilman toimenpiteitä tuon ajankohdan jälkeen kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla.

4.7 Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

4.8 Luottokorttiveloituksissa voidaan käyttää ulkopuolisia maksunvälittäjiä, jotka veloittavat Käyttäjän luottokorttia Hinnaston ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja välittävät maksut Palveluntarjoajalle.

4.9 Jos veloitukset tehdään laskulla, laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä. Laskun maksuehto on 14 pv netto.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen taikka Palvelun välityksellä.

5.3 Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.4 Palvelun sisältö on laadittu Suomen ja Euroopan Unionin lain ja vakiintuneen tavan pohjalta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tai kolmansien osapuolien tuottamasta sisällöstä.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

6.1 Käyttöehdot tulevat keskinäisessä asiakassuhteessa voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikana ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi.

6.3 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan tai korvaamaan maksettuja maksuja.

6.4 Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntarjoaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 6.2 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.5 Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia.

6.6 Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntarjoajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.7 Palveluntarjoaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

6.8 Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7 Muita ehtoja

7.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen ja Euroopan Unionin lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan oikeusteitse.

7.2 Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

7.3 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntarjoajaksi tulee jokin toinen taho kuin Oddy Tech. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.